Home / Club / AVG 2018

AVG 2018

Zoals u wellicht weet is op 25 mei de nieuwe Europese wetgeving in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Als gevolg van deze wetgeving worden ook aan sportclubs extra regels opgelegd om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van hun leden. Bij KVT zijn we de laatste maanden druk in de weer geweest om hiervoor het e.e.a. uit te zoeken en om zaken te beschrijven.

Wat gaat u ervan merken?

We gaan al onze leden (bij minderjarige de ouders) vragen om toestemming om foto’s/films, waarop onze leden kunnen staan, te kunnen blijven plaatsen op de website en social media (om onze club te promoten en mensen te informeren). We gaan hier komende week mee starten. De formulieren (Toestemmingsformulier Privacy) vindt u in de kantine of hieronder op de link. Vul hem in en doe het formulier daarna in de brievenbus die in de kantine hangt zodat hij verwerkt kan worden in onze AVG administratie.

De website gaan we ook aanpassen. Bij teamfoto’s worden straks alleen nog voornamen getoond en bij contactgegevens van bepaalde functionarissen is alleen nog een @kvtilburg.nl mailadres aanwezig. Op de website zal binnenkort ook de privacy policy worden geplaatst.

Het inschrijfformulier voor nieuwe leden is aangepast zodat we op voor hand al onze leden kunnen informeren op welke wijze wij zorgvuldig met de gegevens van onze leden omgaan.

Daarnaast hebben we een notitie gemaakt waarin staat vermeld welke automatiseringssystemen we gebruiken, wie ervoor geautoriseerd is, hoe we omgaan met foto’s, formulieren voor het kamp etc. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met de privacy coördinator binnen de vereniging.

Wat kunt u zelf doen?

Bij KVT maken alle leden gebruik van de Sportlink app. Hierin staan de wedstrijden, uitslagen, standen, maar ook de adressen van verenigingen en de “speelkaarten” van alle leden en tegenstanders. In deze app heeft u drie mogelijkheden om u te presenteren.  Te weten “open”, “Normaal” en “beperkt”. U kunt deze wijzigen in de app onder het kopje “instellingen”, “mijn persoonsgegevens”, naar beneden scrollen daar kunt u het wijzigen en zelf bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt hebben voor anderen.

Als u onverhoopt gegevens, foto’s of andere zaken op onze website/onze social media of via andere kanalen ziet waarvan u denkt dat uw privacy wordt beschadigd doe daarvan dan a.u.b. een melding privacy coördinator (secretaris@kvtilburg.nl) zodat we het kunnen wijzigen of het e.e.a. met elkaar bespreekbaar kunnen maken.

 

http://www.kvtilburg.nl/images/documenten/toestemmingsverklaring-avg-versie-1.1 28-8-2018.pdf

 

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Kortbalvereniging Tilburg, gevestigd te Bladelstraat 1 te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258667, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel de vraag dan gerust per e-mail aan: Secretaris@kvtilburg.nl

 

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Lidnr
 • Categorie
 • Datum ingang lidmaatschap
 • Telefoonnummer
 • Mobilenummer
 • E-mail adres
 • foto

Uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 • Ledenadministratie
 • KNKV (kon. ned.korfbalbond) via app sportlink met opgegeven email-adres te benaderen
 • Secretaris
 • Voorzitter
 • Commissie TC
 • Trainers
 • Wedstrijdsecretariaat*1
 • Webmaster *1
 • Kantinecommissie*1
 • Scheidsrechters-commissie*1
 • Ledenbehoudcommissie*1
 • Toernooicommissie zowel bij KVT als en extern*1

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhouder inzake ledengelden verwerking/ penningmeester/kascommissie
 • Accountant
 • Belastingdienst

*1 beperking van de persoonsgegevens tot alleen het echt noodzakelijke

Versturen digitale berichten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 

Kamp

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Mobilenummer
 • E-mail adres
 • foto
 • Huisarts
 • Ziektekostenverzekeringnaam en nummer
 • Medicatie
 • Allergieën
 • Andere bijzonderheden i.v.m. verblijf op kamp

Toestemming elk jaar bij inschrijving van het kamp

Twee maanden na einde kamp

 • Kampcommissie

Toernooi op eigen veld bijv. Koppelschiet

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Team

Toestemming elk jaar bij inschrijving van het toernooi

Twee maanden na einde toernooi

 • toernooicommissie

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming via website

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Website-beheerder
 • Analytics tools

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming via afmeldingsformulier

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 • Ledenadministratie

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:          Petra Ouwerkerk

E-mail:                               Secretaris@kvtilburg.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.